ringtone

Ringtone snelZoeken

 

Algemene Voorwaarden

Onderwerp

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Super Ringtone en Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, en zijn aldus mede van toepassing op iedere registratie van Gebruiker als Geregistreerde Gebruiker, op iedere Overeenkomst en ieder gebruik van de Dienst Super Ringtone, of andere diensten of producten van Super Ringtone.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden hebben slechts gelding indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Super Ringtone heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzingen worden op de website van Super Ringtone, schriftelijk en/of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking op de datum die in de bekendmaking is vermeld.

Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van een Geregistreerde Gebruiker door Super Ringtone.
 2. Een Overeenkomst komt ook tot stand door het gebruik van de Dienst Super Ringtone door Gebruiker.

Vermelding databank en privacy

 1. De gegevens van de Geregistreerde Gebruiker worden opgenomen in een databank van Super Ringtone. Deze databank is aangemeld bij de Registratiekamer. Super Ringtone is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van derden van wie een website aan de website van Super Ringtone is gelinked. Super Ringtone is gerechtigd anonieme en demografische informatie over Gebruikers voor het verbeteren van de Dienst Super Ringtone en voor marketingdoeleinden te gebruiken en aan derden ter beschikking te stellen.
 2. Super Ringtone zal de toepasselijke Nederlandse regelgeving ten aanzien van privacy naleven. In het geval daartoe een wettelijke verplichting bestaat zal Super Ringtone gegevens van Gebruikers aan derden verstrekken.
 3. Verplichtingen van Super Ringtone
 4. Super Ringtone zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Dienst Super Ringtone te bieden. Super Ringtone verleent Gebruiker de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst Super Ringtone binnen de door Super Ringtone aan te geven beperkingen zoals nader omschreven in de door Super Ringtone beschikbaar gestelde informatie (waaronder begrepen de op de website van Super Ringtone opgenomen informatie en deze algemene voorwaarden).
 5. Super Ringtone garandeert uitdrukkelijk niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de Dienst Super Ringtone of dat een SMS-bericht en MMS-bericht altijd (goed en tijdig) zal worden ontvangen.
 6. Super Ringtone is gerechtigd wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de DienstSuper Ringtone zonder voorafgaande bekendmaking aan Gebruiker.
 7. Super Ringtone is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Dienst Super Ringtone (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het onderhoud en/of het aanbrengen van wijzigingen of verbeteringen in de Dienst Super Ringtone.
 8. Super Ringtone is nooit aansprakelijk voor schade, welke Gebruiker mogelijk lijdt, als gevolg van het onder dit artikel gestelde.

Verplichtingen van Gebruiker

 1. Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het in bezit hebben en het functioneren van de noodzakelijke hard- en software en verbindingen om gebruik te maken van de Dienst Super Ringtone.
 2. Gebruiker zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internet-gebruiker en SMS-bericht-gebruiker verwacht kan worden en is verplicht bij gebruik van Dienst Super Ringtone de toepasselijke wettelijke regels en de door Super Ringtone vastgestelde regels in acht te nemen.
 3. Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van het door hem verzonden SMS-bericht en MMS-bericht.
 4. Gebruiker zal geen SMS-bericht en MMS-bericht verzenden waarvan de inhoud of uiting daarvan de belangen van Super Ringtone of van haar adverteerders schaadt of kan schaden.
 5. Gebruiker zal op geen enkele wijze gebruik maken van de Dienst Super Ringtone voor uitingen, welke jegens derden onrechtmatig van aard zijn, dan wel welke van levensbeschouwelijke, politieke aard, beledigend, racistisch, discriminerend of opruiend van aard zijn, een en ander ter uitsluitende beoordeling van Super Ringtone. Gebruiker garandeert jegens Super Ringtone dat het gebruik van de Dienst Super Ringtone door hem op geen enkele wijze inbreuk zal maken op rechten van derden.
 6. Super Ringtone heeft het recht de inhoud van een door Gebruiker ter verzending aangeboden of verzonden SMS-bericht of MMS-bericht al dan niet electronisch, in te zien teneinde te bezien of de inhoud voldoet aan het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel. Super Ringtone behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het SMS-bericht of MMS-bericht van de site te verwijderen op basis van het gestelde in de leden 4 en 5 van dit artikel.
 7. Het is Gebruiker niet toegestaan software te gebruiken of anderszins activiteiten te ondernemen welke de beschikbaarstelling van de Dienst Super Ringtone aan andere Gebruikers zal kunnen verhinderen of op een nadelige wijze zal kunnen beÔnvloeden.
 8. Super Ringtone heeft het recht de Dienst Super Ringtone tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Gebruiker terzake van de Dienst Super Ringtone een verplichting jegens Super Ringtone niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
 9. Indien Gebruiker in strijd met het gestelde in lid 2, 4, 5 en 7 van dit artikel handelt, heeft Super Ringtone het recht om de Overeenkomst met Gebruiker met onmiddelijke ingang te ontbinden en een onmiddelijk opeisbare boete in rekening te brengen van Ä 5.000 per gebeurtenis. Deze boete laat onverlet het recht van Super Ringtone schadevergoeding terzake te vorderen.
 10. Super Ringtone heeft het recht de registratie van een Geregistreerde Gebruiker te beŽindigen indien deze gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst Super Ringtone.
 11. Schade aan Super Ringtone of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel kan op Gebruiker worden verhaald.
 12. Intellectuele eigendom
 13. De Overeenkomst omvat niet de overdracht van intellectuele eigendomsrechten.
 14. Gebruiker vrijwaart Super Ringtone voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door, dan wel door middel van Gebruiker.

Aansprakelijkheid

 1. Super Ringtone is nimmer aansprakelijk voor schade die Gebruiker lijdt door tekortkomingen van Super Ringtone bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Schade als bedoeld in lid 1 welke naar het oordeel van Gebruiker veroorzaakt is door grove schuld of opzet van Super Ringtone dient zo spoedig mogelijk aan Super Ringtone te worden gemeld. Schade die niet binnen een termijn van 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Super Ringtone ter kennis is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 3. Super Ringtone is niet aansprakelijk voor schade die Gebruiker lijdt als gevolg van gebruik van de Dienst Super Ringtone. Gebruiker vrijwaart Super Ringtone tegen aanspraken van derden terzake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Dienst Super Ringtone door Gebruiker.
 4. Super Ringtone is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de door Gebruiker op de website van Super Ringtone opgeslagen gegevens.

Duur van de overeenkomst

 1. Super Ringtone en Gebruiker zijn ieder te allen tijde zonder opgave van redenen, gerechtigd met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te beŽindigen.

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
© webdesign NETLASH